La Generalitat concedeix una subvenció de 100.000€ per a la remodelació del Consultori de la Seu

La conselleria de Sanitat ha concedit aquest import a Xàtiva per a iniciar la intervenció a la planta baixa de l’Antic Hospital on es realitzaran les prestacions sanitàries

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha materialitzat el suport a un dels principals projectes en infraestructures sanitàries per a la present legislatura concedint a Xàtiva una inversió de 100.000€. Així s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8578 del 26 de juny en base a la resolució del 21 de juny on es concedeixen subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària en municipis de la Comunitat Valenciana.

L’alcalde Roger Cerdà ha manifestat «l’aposta clara de l’Ajuntament i de la Generalitat per tenir uns millors i més moderns serveis sanitaris a la ciutat, actuant, a més a més, sobre elements patrimonials en zones molt importants de la ciutat com és l’antic hospital ubicat al Casc Antic».

El projecte per a aquesta actuació s’ha basat en traslladar totes les consultes mèdiques a la planta baixa, eliminant així les barreres arquitectòniques i adequant el servei a les necessitats d’una zona de la ciutat on hi viu molta gent major. A més a més, se segueix en la línia de dotar el Casc Antic de més i millors serveis, modernitzant-los i seguint apostant en elements patrimonials com a llocs d’ubicació dels mateixos.

El nou Consultori, una vegada finalitzat tot el projecte, comptarà amb quatre consultes, 2 de medicina i 2 d’infermeria, amb capacitat suficient per a albergar una taula d’atenció personal, llitera exploratòria i lavabo. Ocuparà l’actual zona de magatzem, amb una superfície d’uns 160 metres quadrats.

La intervenció s’aprofitarà per restaurar elements patrimonials de l’edifici de l’hospital, un dels principals monuments de la ciutat. Per exemple, s’actuarà en la neteja de l’enteixinat de fusta de la sala, que es troba en bon estat, reposant-se alguns elements llenyosos. També es fa imprescindible desmuntar el sòcol de ceràmica del segle XVIII present en la primera planta per a actuar en els forjats, sòcol que serà restaurat i recol·locat en la seua posició original. Es mantindrà part del paviment hidràulic existent i es reposarà el restant amb rajoles hidràuliques de color roig, d’acord amb el paviment de la resta de l’edifici. També es recuperaran els ferratges i les contrafinestres de la fusteria exterior. Les obres de remodelació del Consultori de la Seu s’aprofitaran per instal·lar-hi un ascensor.


En Castellà:

La Generalitat concede una subvención de 100.000€ para la remodelación integral del Consultorio de la Seu

La consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha materializado el apoyo a uno de los principales proyectos en infraestructuras sanitarias para la presente legislatura concediendo a Xàtiva una inversión de 100.000€. Así se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 8578 del 26 de junio en base a la resolución del 21 de junio donde se conceden subvenciones para la intervención arquitectónica en locales destinados a la prestación de asistencia sanitaria en municipios de la Comunitat Valenciana.

El alcalde Roger Cerdà ha manifestado “la apuesta clara del Ayuntamiento y de la Generalitat para tener unos mejores y más modernos servicios sanitarios en la ciudad, actuando, además, sobre elementos patrimoniales en zonas muy importantes de la ciudad como es el Antiguo Hospital ubicado al Casco Antiguo”.

El proyecto para esta actuación se ha basado en trasladar todas las consultas médicas a la planta baja, eliminando así las barreras arquitectónicas y adecuando el servicio a las necesidades de una zona de la ciudad donde vive mucha gente mayor. Además, se sigue en la línea de dotar el Casco Antiguo de más y mejores servicios, modernizándolos y siguiendo apostando en elementos patrimoniales como lugares de ubicación de los mismos.
El nuevo Consultorio, una vez finalizado todo el proyecto, contará con cuatro consultas, 2 de medicina y 2 de enfermería, con capacidad suficiente para albergar una mesa de atención personal, camilla exploratoria y lavabo. Ocupará la actual zona de almacén, con una superficie de unos 160 metros cuadrados.


La intervención se aprovechará para restaurar elementos patrimoniales del edificio del hospital, uno de los principales monumentos de la ciudad. Por ejemplo, se actuará en la limpieza del artesanado madera de la sala, que se encuentra en buen estado, reponiéndose algunos elementos leñosos. También se hace imprescindible desmontar el zócalo de cerámica del siglo XVIII presente en la primera planta para actuar en los forjados, zócalo que será restaurado y recolocado en su posición original. Se mantendrá parte del pavimento hidráulico existente y se reposará el restante con baldosas hidráulicas de color rojo, de acuerdo con el pavimento del resto del edificio. También se recuperarán los herrajes y las contraventanas de la carpintería exterior. Las obras de remodelación del Consultorio de la Seu se aprovecharán para instalar un ascensor.

No hay comentarios

Dejar respuesta