Ignacio Reig: “són falses les acusacions del PP sobre les ajuda de la Diputació”

El PP de Xàtiva va acusar ahir l’equip de govern per haver perdut una ajuda de la Diputació de València d’entorn de 154.000 euros. Però el regidor Ignacio Reig no va tardar a respondre amb contundència als populars.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig ha desmentit les afirmacions emeses pel Partit Popular en un comunicat amb emés ahir. En primer lloc, és fals que l’Ajuntament haja perdut 154.000 euros del Pla d’Infraestructures Financerament Sostenibles de la Diputació de València. L’Ajuntament va sol·licitar 154.474,02 euros en el marc d’aquest programa per a l’execució de les obres que es relacionen en el comunicat del PP, corresponents a la II Fase del Pla de Sostenibilitat d’Infraestructures. Com és preceptiu, la Diputació va avançar el 70% d’aquest import, és a dir 108.131,81 euros.

Les obres, executades de manera directa, finalment es varen dur a terme amb un cost de 78.109,18 €. Per tant, l’avanç de la Diputació ha de correspondre al 70% de l’import realment adjudicat: la xifra correcta seria 54.676,43 € (el 70% de 78.109,18 €). Així doncs, la xifra de 53.455,38 euros és la diferència entre l’import avançat (108.131,81 €) i l’import del 70% de la part que finança la Diputació sobre l’adjudicació (54.676,43 €).

En resum, no és que l’Ajuntament haja perdut 154.000 euros, sinó que la Diputació encara ha d’aportar 23.432,75 € de l’IFS a l’Ajuntament.

Reig interpreta que “aquest nou enredo de números de Mº José Pla cal llegir-lo en clau de campanya electoral. No és pot dedicar a mentir a la ciutadania constantment. El que pretén emmascarar són unes dades clares que indiquen un creixement exponencial de les inversions a Xàtiva, en bona part, gràcies a les aportacions de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana”.

De fet, les inversions dutes a terme en la ciutat de Xàtiva des de 2015 han experimentat un creixement del 258%. S’ha passat del 1.025.000 euros de 2015 als 3.737.000 euros, dada que inclou els 2.257.888 € del capítol d’inversions del pressupost municipal, més 1.479.000 euros de l’anualitat 2019 del Pla Edificant per a la construcció del nou centre del Pla de la Mesquita. En 2016, la inversió es va situar en 966.000 €; en 2017, la xifra va arribar als 2.164.000 €, mentre que en 2018, la inversió va créixer fins els 3.047.000 euros. Al remat, un creixement percentual del 258%, que triplica la dada de 2015.

“Afirmacions ja desmentides que tornen a formar part del comunicat del PP”

Però no acaben ací les informacions inexactes del comunicat popular. Ja en el plenari municipal de 26 de gener de 2019, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va negar que l’Ajuntament de Xàtiva haja renunciat a cap subvenció de la Diputació de València per a obres en la plaça de bous de la ciutat. Cerdà va explicar que fou la pròpia Diputació qui va desistir d’executar aquesta línia de subvencions. Cerdà va recordar que en l’any 2014, baix la presidència d’Alfonso Rus, la Diputació de València va treure una línia de subvencions per a obres de millora en 7 places de bous de la província, amb una dotació econòmica al voltant d’1,2 milions €. Tal com va informar l’alcalde, aquest projecte, elaborat pels tècnics de la Diputació, va ser qüestionat des de l’inici per la pròpia secretaria de l’ens provincial. Aquest projecte, adjudicat a la constructora Bertolín, no es va executar ni en 2014, ni en 2015. Cerdà va desvetllar que va ser la pròpia Diputació qui finalment va desistir de dur endavant aquella línia de subvencions. La prova és que no es va arribar a fer obres en cap de les 7 places de bous que hi estaven incloses.

D’altra banda, respecte de l’acusació de pèrdua de la subvenció de l’1’5% cultural per a la restauració de Sant Domènec, val a dir que la pèrdua de la subvenció es va produir en 2014, al no presentar l’Ajuntament la retenció de crèdit corresponent al compromís de despesa preceptiu. En 2014, el PP governava la ciutat de Xàtiva.


En castellà:

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Xàtiva, Ignacio Reig ha desmentido las afirmaciones emitidas por el PP en un comunicado con emitido ayer. En primer lugar, es falso que el Ayuntamiento haya perdido 154.000 euros del Plan de Infraestructuras Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia. El Ayuntamiento solicitó 154.474,02 euros en el marco de este programa para la ejecución de las obras que se relacionan en el comunicado del PP, correspondientes a la II Fase del Plan de Sostenibilidad de Infraestructuras. Como es preceptivo, la Diputación avanzó el 70% de este importe, es decir 108.131,81 euros.

Las obras, ejecutadas de manera directa, finalmente se llevaron a cabo con un coste de 78.109,18 €. Por lo tanto, el anticipo de la Diputación debe corresponder al 70% del importe realmente adjudicado: la cifra correcta sería 54.676,43 € (el 70% de 78.109,18 €). Así pues, la cifra de 53.455,38 euros es la diferencia entre el importe adelantado (108.131,81 €) y el importe del 70% de la parte que financia la Diputación sobre la adjudicación (54.676,43 €).

En resumen, no es que el Ayuntamiento haya perdido 154.000 euros, sino que la Diputación aún debe aportar 23.432,75 € del IFS al Ayuntamiento.

Reig interpreta que “este nuevo enredo de números de Mº José Pla hay que leerlo en clave de campaña electoral. No se puede dedicar a mentir a la ciudadanía constantemente. Lo que pretende enmascarar son unos datos claros que indican un crecimiento exponencial de las inversiones en Xàtiva, en buena parte, gracias a las aportaciones de la Diputación de Valencia y de la Generalitat Valenciana “.

De hecho, las inversiones llevadas a cabo en la ciudad de Xàtiva desde 2015 han experimentado un crecimiento del 258%. Se ha pasado del 1.025.000 euros de 2015 a los 3.737.000 euros, dato que incluye los 2.257.888 € del capítulo de inversiones del presupuesto municipal, más 1.479.000 euros de la anualidad 2019 del Pla Edificant per a la construcció del nou centre del Pla de la Mesquita. En 2016, la inversión se situó en 966.000 €; en 2017, la cifra alcanzó los 2.164.000 €, mientras que en 2018, la inversión creció hasta los 3.047.000 euros. En definitiva, un crecimiento porcentual del 258%, que triplica el dato de 2015.

Afirmaciones ya desmentidas que vuelven a formar parte del comunicado del PP
Pero no acaban aquí las informaciones inexactas del comunicado popular. Ya en el pleno municipal de 26 de enero de 2019, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, negó que el Ayuntamiento de Xàtiva haya renunciado a ninguna subvención de la Diputación de Valencia para obras en la plaza de toros de la ciudad . Cerdá explicó que fue la propia Diputación quien desistió de ejecutar esta línea de subvenciones. Cerdá recordó que en el año 2014, bajo la presidencia de Alfonso Rus, la Diputación de Valencia sacó una línea de subvenciones para obras de mejora en 7 plazas de toros de la provincia, con una dotación económica alrededor de 1,2 millones €. Tal y como informó el alcalde, este proyecto, elaborado por los técnicos de la Diputación, fue cuestionado desde el inicio por la propia secretaría del ente provincial. Este proyecto, adjudicado a la constructora Bertolín, no se ejecutó ni en 2014, ni en 2015. Cerdà desveló que fue la propia Diputación quien finalmente desistió de llevar adelante aquella línea de subvenciones. La prueba es que no se llegó a hacer obras en ninguna de las 7 plazas de toros que estaban incluidas.

Por otra parte, respecto de la acusación de pérdida de la subvención del 1’5% cultural para la restauración de Sant Domènec, cabe decir que la pérdida de la subvención se produjo en 2014, al no presentar Ayuntamiento la retención de crédito correspondiente al compromiso de gasto preceptivo. En 2014, el PP gobernaba la ciudad de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 − 1 =