El gegant la Turca torna al Museu del Corpus de Xàtiva

La històrica figura ha estat restaurada per l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València

Els tècnics també han retornat el nano de la Gitana i ara restauraran l’antic gegant del Negre

Aquest matí, un grup d’experts de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València han tornat la figura del gegant la Turca al Museu del Corpus de Xàtiva després d’haver estat sotmesa a un llarg procés de restauració integral. La figura va ser enviada a restaurar el 7 de desembre de 2018. Hui, més d’un any i dos mesos després, la històrica geganta tornarà a lluir amb tot el seu esplendor a la Casa Santandreu, seu de l’exposició permanent dedicada a posar en valor aquesta important mostra del patrimoni cultural xativí.

festival-musica-cambra-raquelLa regidora de Cultura, Raquel Caballero, ha mostrat la seua satisfacció per recuperar la geganta que «per fi tenim completa després de més de trenta anys i tothom podrà admirar-la al Museu del Corpus», ha explicat Caballero. Per a la regidora, «ha estat un treball de recuperació del nostre patrimoni que, a més, contribueix a seguir posant en valor la festivitat del Corpus i de les nostres tradicions. Gràcies a aquestes iniciatives, Xàtiva se situa com a referent museístic d’aquesta tradició valenciana», ha conclòs l’edil.

Però no és aquesta l’única novetat. A més de la Turca, els tècnics de la Politècnica també han tornat completament restaurat un cap de nano conegut com a la Gitana, una altra de les figures antigues del Corpus que es conserven a Sant Domènec. I, a més a més, els tècnics han recollit el gegant històric del Negre per a sotmetre’l també a un procés de restauració integral.

gigante-corpus2La restauració de la Turca ha tingut un cost de 3.025 euros. Es tracta d’una peça anònima de cartró-pedra, pintada a l’oli, amb ulls de cristall i perruca elaborada amb cabell natural. La figura, datada a la primera meitat del segle XX, va deixar de desfilar a la processó del Corpus a finals de la dècada dels 70 del segle passat, com a conseqüència del seu deteriorament. La peça es va emmagatzemar al dipòsit de la Brigada de Policia Urbana, on va restar pràcticament oblidada fins a principis de 2018, moment en què l’Ajuntament va iniciar el procés de creació del Museu del Corpus i la progressiva recuperació dels elements històrics associats a aquesta festa que encara es conserven a la ciutat.

La restauració ha estat un procés complex i laboriós, donades les característiques materials de la peça. S’ha reconstruït el seu bastidor de fusta; s’ha reparat el cap i el cos de la geganta, de cartró-pedra; s’han reconstruït els braços i mans de la figura; s’han netejat en profunditat les peces de la vestidura i el monyo i s’ha restaurat totes les parts policromades, aplicant distints materials i tècniques pictòriques.

Després de la Turca, li arriba el torn al Negre. Aquesta altra figura es veurà sotmesa a un similar procés de recuperació, finalitzat el qual serà exposada junt a la Turca. Però en aquest cas, la figura del Negre serà exposada sense cobrir amb la seua indumentària, amb la finalitat de que els visitants del Museu del Corpus puguen observar el mode amb què estaven construïts aquests antics gegants del Corpus de Xàtiva.


En Castellà:

El gigante la Turca vuelve al Museo del Corpus de Xàtiva

La histórica figura ha sido restaurada por el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio

Los técnicos también han devuelto el cabezudo de la Gitana y ahora restaurarán el antiguo gigante del Negre

Esta mañana, un grupo de expertos del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia han devuelto la figura del gigante la Turca al Museo del Corpus de Xàtiva después de haber sido sometida a un largo proceso de restauración integral. La figura fue enviada a restaurar el 7 de diciembre de 2018. Hoy, más de un año y dos meses después, la histórica gigante volverá a lucir con todo su esplendor en la Casa Santandreu, sede de la exposición permanente dedicada a poner en valor esta importante muestra del patrimonio cultural setabense.

La concejala de Cultura, Raquel Caballero, ha mostrado su satisfacción por recuperar la gigante que «por fin tenemos completa después de más de treinta años y todo el mundo la podrá admirar en el Museo del Corpus», explicó Caballero. Para la concejala, «ha sido un trabajo de recuperación de nuestro patrimonio que, además, contribuye a seguir poniendo en valor la festividad del Corpus y de nuestras tradiciones. Gracias a estas iniciativas, Xàtiva se sitúa como referente museístico de esta tradición valenciana «, ha concluido la edil.

Pero no es ésta la única novedad. Además de la Turca, los técnicos de la Politécnica también han devuelto completamente restaurado un cabezudo conocido como la Gitana, otra de las figuras antiguas del Corpus que se conservan en Sant Domènec. Y, además, los técnicos han recogido el gigante histórico del Negre para someterlo también a un proceso de restauración integral.

La restauración de la Turca ha tenido un coste de 3.025 euros. Se trata de una pieza anónima de cartón-piedra, pintada al óleo, con ojos de cristal y peluca elaborada con pelo natural. La figura, fechada en la primera mitad del siglo XX, dejó de desfilar en la procesión del Corpus a finales de la década de los 70 del siglo pasado, como consecuencia de su deterioro. La pieza se almacenó en el depósito de la Brigada de Policía Urbana, donde permaneció prácticamente olvidada hasta principios de 2018, momento en que el Ayuntamiento inició el proceso de creación del Museo del Corpus y la progresiva recuperación de los elementos históricos asociados a esta fiesta que aún se conservan en la ciudad.

La restauración ha sido un proceso complejo y laborioso, dadas las características materiales de la pieza. Se ha reconstruido su bastidor de madera; se ha reparado la cabeza y el cuerpo de la gigante, de cartón-piedra; se han reconstruido los brazos y manos de la figura; se han limpiado en profundidad las piezas del ropaje y la peluca y se ha restaurado todas las partes policromadas, aplicando distintos materiales y técnicas pictóricas.

Tras la Turca, le llega el turno al Negro. Esta otra figura se verá sometida a un similar proceso de recuperación, finalizado el cual será expuesta junto a la Turca. Pero en este caso, la figura del Negro será expuesta sin cubrir con su indumentaria, con el fin de que los visitantes del Museo del Corpus puedan observar el modo con que estaban construidos estos antiguos gigantes del Corpus de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta