Aquest diumenge, assemblea general de la Primitiva Setabenses

D’acord amb l’Article 17 del vigent Reglament Intern de la Societat Musical la Primitiva Setabense s’ha convocat l’Assemblea General Ordinària. Se celebrarà aquest diumenge, 26 de gener, a las 11.30h, en primera convocatòria, i a les 12.00h, en segona, al Saló d’Assaig de la Societat. Destaca l’assumpte de les eleccions a Junta Directiva.

L’Ordre del Dia inclou la lectura i aprovació de l’acta anterior, la lectura i dació de comptes, l’informe del President, Jaume Vicent Solís, i de totes les comissions de la Junta, i les eleccions a Junta Directiva. Conclourà amb Precs i Preguntes.

Dins del termini establert s’ha presentat una única candidatura encapçalada per l’actual President, Jaume Vicent Solís. Aquells/es que s’incorporen a la nova Junta seran presentats a la mateixa assemblea.

Es convida a assistir a socis , músics de les seus distintes formacions i a pares i mares d’alumnes de la seua Escola.


Este domingo, asamblea general de la Primitiva Setabense.

La Sociedad Musical la Primitiva Setabense ha convocado la Asamblea General Ordinaria. Se celebrará este domingo, a las 11.30h, en primera convocatoria, y a las 12.00h, en segunda, en el Salón de Ensayo de la Sociedad. Destaca el asunto de las elecciones a Junta Directiva. Dentro del plazo establecido se ha presentado una única candidatura encabezada por el actual Presidente, Jaume Vicente Solís. Aquellos/as que se incorporan a la nueva Junta serán presentados en la misma asamblea.

El Orden del Día incluye la lectura y aprobación del acta anterior, la lectura y dación de cuentas, el informe del Presidente, Jaume Vicente Solís, y de todas las comisiones de la Junta, y las elecciones a Junta Directiva. Concluirá con Ruegos y Preguntas.

Se invita a asistir a socios, músicos de las distintas formaciones y padres y madres de alumnos de su Escuela.

No hay comentarios

Dejar respuesta