Els comerços de Xàtiva ja poden adherir-se a la campanya de bons de consum local

Es necessari emplenar un formulari que es pot trobar a la web reactivemxativa.com o a través de les associacions comercials de Xàtiva

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha presentat aquest matí en roda de premsa la campanya de bons al comerç local, per a la qual ja es poden adherir els comerços de Xàtiva fins el proper 24 de juny.

Per a la posada en marxa de la iniciativa, el primer pas necessari és la captació de comerços per tal de poder canviar els bons de comerç. Per a tal fi, els establiments interessats hauran d’inscriure’s a través d’un formulari habilitat a la pàgina web del Reactivem Xàtiva (www.reactivemxativa.com) o a través de les associacions comercials d’Adexa, Xàcex i Gent del Mercat en cas de formar-ne part. A més a més, es pot sol·licitar informació a través del telèfon 666 20 98 82.

reactivem-roger-3-diaridigital.esLa campanya entrarà en vigor el proper 1 de juliol, i s’estendrà, en principi fins el 30 d’octubre. Inicialment es posaran a la venta 10.000 bons que suposaran una inversió total de 400.000 euros, 200.000 dels quals seran aportats íntegrament per l’Ajuntament. Cada persona major de 18 anys interessada podrà adquirir fins a un màxim de dos bons per valor de 40 euros cadascun, havent de pagar la meitat. Serà necessari comprar-los a través de la pàgina web de Caixa Ontinyent (www.caixaontinyent.es) i podran canviar-se en tots els comerços que s’adherisquen a la campanya.

reactivem-roger-5-diaridigital.es«El sistema serà molt senzill. Les persones es descarregaran el seu bo i hauran de facilitar al comerç el codi corresponent, que una vegada emprat es vincularà al comerç en qüestió, el qual rebrà l’ingrés als pocs dies», ha explicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha exposat que es tracta de la primera fase la iniciativa. «Anem a veure com funciona, perquè si els 10.000 bons inicials s’esgoten ràpidament estem disposats a poder aportar més recursos a la campanya. En un moment comercialment complicat, com són els mesos d’estiu, volem estimular l’economia local, i aquest sistema probablement haja vingut per a quedar-se, perquè en cas de funcionar bé es podria emprar també en campanyes successives».

Als establiments associats se’ls facilitarà un distintiu que hauran de col·locar als seus establiments per a que els consumidors sàpiguen que el comerç participa en la campanya. Hi haurà sis distintius diferents per agrupar els tipus de comerços que poden participar en la campanya: alimentació, electrodomèstics, comerç en general, hostaleria, sanitat i serveis en general.

«Comerç és un concepte molt ampli, perquè també entren els serveis de tipus sanitari com ara veterinàries o clíniques, o l’hostaleria, que és un dels sectors que més han patit aquest confinament», ha indicat Cerdà, qui ha insistit en que «aquesta novedosa iniciativa va a possibilitar mobilitzar recursos econòmics per part de l’Ajuntament i de la ciutadania per donar suport al comerç local, pel que esperem que tinga una gran acollida per part dels veïns i veïnes de la nostra ciutat».

Web del Reactivem Xàtiva

El tràmit d’adhesió dels comerços a la campanya de bons al consum es podrà fer a través de la pàgina web reactivemxativa.com, que s’ha estrenat també en la roda de premsa, i que serveix com a punt de trobada de totes les accions previstes al voltant del Pla de Reactivació Social i Econòmica «Reactivem Xàtiva».

La web compta amb informació sobre tots els plans i les campanyes que s’han anat esmentant amb motiu de la reactivació econòmica, com ara les ajudes directes a comerç autònoms i pimes, l’adquisició de productes de protecció, les ajudes als allotjaments turístics, el Pla d’Integració, les ajudes a la contractació d’aturats i les inversions per a projectes de desenvolupament econòmic; apartats que aniran ampliant informació al llarg de les properes setmanes.

«Les prioritats han canviat com a conseqüència de la crisi sanitària i l’Ajuntament ha de dedicar-se en cos i ànima a eixa reactivació social i econòmica de la ciutat. Hem destinat tots els recursos possibles en aquest moment, amb més de 8 milions d’euros per poder dur a terme totes les mesures que es van a posar en marxa», ha indicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.


En Castellà:

reactivem-roger-4-diaridigital.esLos comercios de Xàtiva pueden adherirse a la campaña de bonos de consumo local

Es necesario llenar un formulario que se puede encontrar en la web reactivemxativa.com o a través de las asociaciones comerciales de Xàtiva

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha presentado esta mañana en rueda de prensa la campaña de bonos al comercio local, para la cual ya se pueden adherir los comercios de Xàtiva hasta el próximo 24 de junio.

Para la puesta en marcha de la iniciativa, el primer paso necesario es la captación de comercios para poder intercambiar los bonos comerciales. Para tal fin, los establecimientos interesados tendrán que inscribirse a través de un formulario habilitado en la página web del Reactivem Xàtiva (www.reactivemxativa.com) o a través de las asociaciones comerciales de Adexa, Xàcex y Gent del Mercat en caso de formar parte. Además, se puede solicitar información a través del teléfono 666 20 98 82.
La campaña entrará en vigor el próximo 1 de julio, y se extenderá, en principio hasta el 30 de octubre. Inicialmente se pondrán a la venta 10.000 bonos que supondrán una inversión total de 400.000 euros, 200.000 de los cuales serán aportados íntegramente por el Ayuntamiento. Cada persona mayor de 18 años interesada podrá adquirir hasta un máximo de dos bonos por valor de 40 euros cada uno, teniendo que pagar la mitad. Será necesario comprarlos a través de la página web de Caixa Ontinyent (www.caixaontinyent.es) y podrán cambiarse en todos los comercios que se adhieran a la campaña.

«El sistema será muy sencillo. Las personas se descargarán su bono y tendrán que facilitar al comercio el código correspondiente, que una vez empleado se vinculará al comercio en cuestión, el cual recibirá el ingreso a los pocos días», ha explicado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, quien ha expuesto que se trata de la primera fase la iniciativa. «Vamos a ver cómo funciona, porque si los 10.000 bonos iniciales se agotan rápidamente estamos dispuestos a poder aportar más recursos a la campaña. En un momento comercialmente complicado, como son los meses de verano, queremos estimular la economía local, y este sistema probablemente haya venido para quedarse, porque en caso de funcionar bien se podría emplear también en campañas sucesivas».

A los establecimientos asociados se les facilitará un distintivo que tendrán que colocar en sus establecimientos para que los consumidores sepan que el comercio participa en la campaña. Habrá seis distintivos diferentes para agrupar los tipos de comercios que pueden participar en la campaña: alimentación, electrodomésticos, comercio en general, hostelería, sanidad y servicios en general.
«Comercio es un concepto muy amplio, porque también entran los servicios de tipo sanitario como veterinarias o clínicas, o la hostelería, que es uno de los sectores que más han sufrido este confinamiento», ha indicado Cerdà, quien ha insistido en que «esta novedosa iniciativa va a posibilitar movilizar recursos económicos por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía para apoyar al comercio local, por lo que esperamos que tenga una gran acogida por parte de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad».

Web del Reactivem Xàtiva

El trámite de adhesión de los comercios a la campaña de bonos al consumo se podrá hacer a través de la página web reactivemxativa.com, que se ha estrenado también en la rueda de prensa, y que sirve como punto de encuentro de todas las acciones previstas alrededor del Plan de Reactivación Social y Económica «Reactivem Xàtiva».

La web cuenta con información sobre todos los planes y las campañas que se han ido mencionando con motivo de la reactivación económica, como ahora las ayudas directas a comercio, autónomos y pymes, la adquisición de productos de protección, las ayudas a los alojamientos turísticos, el Plan de Integración, las ayudas a la contratación de parados y las inversiones para proyectos de desarrollo económico; apartados que irán ampliando información a lo largo de las próximas semanas.

«Las prioridades han cambiado como consecuencia de la crisis sanitaria y el Ayuntamiento tiene que dedicarse en cuerpo y alma a esa reactivación social y económica de la ciudad. Hemos destinado todos los recursos posibles en este momento, con más de 8 millones de euros para poder llevar a cabo todas las medidas que se van a poner en marcha», ha indicado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

No hay comentarios

Dejar respuesta