Educació fixa el 19 de juny per a realitzar les proves d’obtenció del títol d’ESO per a majors de 18 anys

-La Generalitat declara d’interés general la represa dels tràmits per a la realització de la segona convocatòria anual que es va suspendre per l’estat d’emergència sanitària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha reactivat la segona convocatòria de la prova per a majors de 18 anys per a l’obtenció directa del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’actual curs escolar, ajornada per la declaració de l’estat d’alarma sanitària per fer front a la COVID-19.

Els exàmens tindran lloc el divendres 19 de juny de 2020 seguint les instruccions que les autoritats sanitàries establisquen per a garantir la seguretat tant dels i les aspirants com del professorat que porta a terme les proves.

Aquest curs hi havia previstes dues convocatòries de les proves per a l’obtenció directa del títol d’ESO per a majors de 18 anys. La primera es va fer el passat 24 de gener i la segona estava previst realitzar-la el dia 29 de març, però es va suspendre tot el procediment davant de la declaració de l’estat d’alarma.

La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano, ha explicat que «la prioritat en el moment de declaració de l’estat d’alarma consistia a minimitzar al màxim el risc de contagi i per això es va suspendre la segona convocatòria de la prova, el tràmit de la qual es trobava en la fase de presentació de la sol·licitud d’inscripció».

«Transcorregut aquest temps i tenint en compte les noves mesures de seguretat i la millora de la situació sanitària», ha subratllat Castellano, «la prioritat actual consisteix a minimitzar l’impacte que suposaria que no es realitzara la segona convocatòria anual de les proves».

Per evitar el perjudici directe a les persones que volen continuar estudiant, Educació de la Generalitat ha decidit declarar d’interés general la represa dels tràmits administratius per a la realització de la segona convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a majors de 18 anys.

Vint dies naturals per a la inscripció telemàtica

Mitjançant aquesta resolució, la Conselleria alça la suspensió de terminis per a la tramitació d’aquesta convocatòria i, per tant, la continuació de les diverses fases del procediment administratiu, i així es reinicia el període de 20 dies naturals que restava per a la presentació de sol·licituds d’inscripció a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGV (consultar ací).

Les persones que, quan era el moment, no havien pogut realitzar la segona part de la inscripció, és a dir, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant de l’Administració, ho podran fer fins al dia 1 de juny de 2020 presencialment a través del registre de les direccions territorials d’Educació o per correu postal.

Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses a la prova que hagen efectuat la inscripció telemàticatítol d’ESO apareixeran publicades, respectivament, els dies 2 de juny i 13 de juny de 2020, al final de la pàgina del portal GVA, des de la qual es fa la inscripció telemàtica.

Amb caràcter extraordinari, les persones inscrites telemàticament que no hagen pogut finalitzar el segon tràmit d’inscripció, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant de l’Administració, podran realitzar-lo davant del secretari o la secretària del tribunal assignat el mateix dia de realització de la prova.

La presentació de la documentació en aquestes circumstàncies té caràcter obligatori, per la qual cosa el dia de la prova aquestes persones han de presentar-se proveïdes dels dos exemplars de la instància de sol·licitud (per a l’Administració i per a la persona interessada) i d’original i còpia de la documentació d’identificació personal (DNI o NIE), acompanyada, si escau, dels originals i les còpies de la documentació acreditativa per a la sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià o de convalidacions de mòduls formatius superats anteriorment.

En el cas de les persones adultes amb dificultats per accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d’inscripció dirigint-se al Servei d’Ordenació Acadèmica per correu electrònic (proveslliures@gva.es).

No hay comentarios

Dejar respuesta

seis − 1 =