Cerdà preveu habilitar 198 places desocupades al pàrquing de Corts Valencianes

Cerdà preveu habilitar l’aparcament buit de Corts Valencianes com a pàrquing públic

Les 198 places desocupades es transformarien en un smart pàrquing de rotació

L’alcalde de Xàtiva i candidat a la reelecció pel PSPV-PSOE de Xàtiva, Roger Cerdà, preveu intervenir a l’aparcament de les Corts Valencianes per oferir les places propietat de l’Ajuntament com a pàrquing públic en règim de rotació. En l’actualitat, aquest gegantí aparcament de dues plantes es troba per sota del 50% d’ocupació. De fet, tota la segona planta està buida i l’Ajuntament es troba amb una bossa de 198 places disponibles que l’empresa pública Proexa gestiona però que no s’han pogut llogar o vendre.

parquing-corts-valencianes-1-diaridigital.esLa qüestió de l’aparcament a Xàtiva ha estat i és un dels temes candents de l’actualitat municipal. Una de les conseqüències del boom immobiliari que va viure la ciutat sota els mandats d’Alfonso Rus i el Partit Popular és l’existència de més de 200 places de pàrquing buides i de difícil comercialització, la majoria d’elles ubicades en els aparcaments de les Corts Valencianes i Beata Inés.

En el marc de la campanya electoral, les diferents opcions polítiques ofereixen les seues receptes per pal·liar la necessitat d’augmentar el parc de places d’aparcament a la ciutat. Per la seua banda, el PSPV-PSOE ofereix una proposta que contempla aprofitar recursos municipals per reconvertir-los com una possible opció amb un cost relativament baix enfront d’altres grans inversions que s’han anat coneixent al llarg de la campanya.

parquing-corts-valencianes2-diaridigital.esRoger Cerdà ho explica: “es tracta d’optimitzar els recursos municipals. Tenim més de 200 places en aparcaments subterranis sense utilitzar, amb la consegüent despesa per a les arques de l’Ajuntament. Creiem que és més lògic donar-li sortida a aquestes places abans de tornar a cometre els mateixos errors que Rus, escometent inversions multimilionàries en la construcció de pàrquings d’escassa rendibilitat que a més ofereixen menys places de les que tenim tancades en aparcaments ja existents. Cal ser conscient de la realitat econòmica de l’Ajuntament i ser responsable a l’hora de fer promeses electorals que suposen un clar risc d’augment del deute municipal, que hem reduït en 10 milions d’euros a costa d’un gran esforç durant quatre anys i no volem que es torne a disparar”.

Concretament, la proposta socialista passa per reconvertir l’aparcament de les Corts Valencianes perquè part de la seua superfície siga un pàrquing públic que oferisca 198 places en rotació, 24 hores, 365 dies a l’any. D’aquesta manera, el de les Corts Valencianes passaria a engrossir l’equipament públic d’aparcaments en subsòl, amb la característica de la seua ubicació en una de les entrades de la ciutat.

parquing-corts-valencianes-4-diaridigital.esPer a això, ja s’han estudiat diverses opcions d’adequació d’accessos al pàrquing a l’estil tradicional (barreres d’accés, targetes, expenedors, etc), el cost de les quals se situa en una forquilla entre els 10.000 i els 20.000 euros. No obstant això, les preferències de Cerdà es decanten per una gestió integral de l’aparcament a la ciutat que avance en el concepte de smart city. En el cas del pàrquing de les Corts Valencianes es tractaria de convertir-lo en un aparcament intel·ligent, instal·lant sensors en cadascuna de les cotxeres perquè els conductors puguen trobar lloc a través d’una app mòbil i de lectors de matrícula per permetre l’accés dels vehicles, a qualsevol hora del dia o de la nit. Si la mesura ofereix resultats satisfactoris, es preveu aplicar-la també a l’aparcament de Beata Inés, on l’ajuntament té al voltant de 50 places desocupades.

parquing-corts-valencianes3-diaridigital.esLa introducció de les TIC és una solució que diferents propietaris de garatges ja han posat en marxa, que simplifica la gestió dels aparcaments i facilita l’accés a l’usuari, com la gestió de places d’aparcament a través d’aplicacions mòbils que permeten reservar plaça abans d’entrar al pàrquing per assegurar-se un lloc o innovacions que redueixen els costos de personal i gestió com el telecontrol d’aparcaments des de centres d’atenció al client.

La modalitat de pàrquing intel·ligent que proposa Roger Cerdà per Corts Valencianes, segons el parer de l’alcalde, és la més viable i ofereix avantatges com la facilitat perquè els usuaris troben l’espai disponible per endavant, estalviant temps i evitant situacions d’estrès en la conducció per la ciutat. Un altre dels punts forts d’aquesta opció assenyalats per Cerdà és que l’estacionament s’aniria ocupant de manera eficient i l’espai pot ser utilitzat adequadament per comerços i serveis públics. L’alcalde també apunta a la facilitat del pagament a través del telèfon mòbil com un tant a favor del smart pàrquing, ja que augmenta la comoditat de l’experiència d’ús i evita els inconvenients de la necessitat de disposar de diners en efectiu.

Això sí: perquè aquesta opció arribe a bon terme, cal un requisit previ. El pàrquing de les Corts Valencianes compta amb més de 50 places que ja són propietat de particulars i amb una comunitat de propietaris constituïda, de la qual també forma part el propi Ajuntament. Per tant, la intervenció que proposa Cerdà hauria de ser aprovada prèviament per majoria en una junta de propietaris. Les majories en junta de propietaris tenen una doble vessant: la de coeficient de participació en la propietat i la de vots particulars dels propietaris, encara que la primera no suposaria major obstacle per a l’ajuntament, ja que és el propietari que més places té al pàrquing. Tenint en compte les molèsties que podria generar als propietaris particulars l’obertura d’una zona pública a l’aparcament, Cerdà valora negociar compensacions com, per exemple, l’assumpció de les despeses de manteniment de la comunitat per part de l’Ajuntament.

La gestió de la zona pública del pàrquing de les Corts Valencianes es trauria a licitació amb un concurs públic per a la concessió de l’explotació del servei a una empresa. En aquesta licitació es concretaria el règim d’explotació, el personal i serveis requerits, el preu de l’aparcament i el tipus i quantia de les intervencions d’adequació necessàries.


En Castellà;

Cerdà prevé habilitar el aparcamiento vacío de Corts Valencianes para su uso como parking público

Las 198 plazas desocupadas se transformarían en un smart parking de rotación

El alcalde de Xàtiva y candidato a la reelección por el PSPV-PSOE de Xàtiva, Roger Cerdà, prevé intervenir en el aparcamiento de Corts Valencianes para ofrecer las plazas propiedad del Ayuntamiento como parking público en régimen de rotación. En la actualidad, este gigantesco aparcamiento de dos plantas se encuentra por debajo del 50% de ocupación. De hecho, toda la segunda planta está vacía y el ayuntamiento se encuentra con una bolsa de 198 plazas disponibles que la empresa pública Proexa gestiona pero que no se han podido alquilar o vender.

La cuestión del aparcamiento en Xàtiva ha sido y es uno de los temas candentes de la actualidad municipal. Una de las consecuencias del boom inmobiliario que vivió la ciudad bajo los mandatos de Alfonso Rus y el Partido Popular es la existencia de más de 200 plazas de parking vacías y de difícil comercialización, la mayoría de ellas ubicadas en los aparcamientos de Corts Valencianes y Beata Inés.

En el marco de la campaña electoral, las distintas opciones políticas ofrecen sus recetas para paliar la necesidad de aumentar el parque de plazas de aparcamiento en la ciudad. Por su parte, el PSPV-PSOE ofrece una propuesta que contempla aprovechar recursos municipales para reconvertirlos como una posible opción con un coste relativamente bajo frente a otras grandes inversiones que se han ido conociendo a lo largo de la campaña.

Roger Cerdà lo explica: “se trata de optimizar los recursos municipales. Tenemos más de 200 plazas en aparcamientos subterráneos sin utilizar, con el consiguiente gasto para las arcas del Ayuntamiento. Creemos que es más lógico darle salida a estas plazas antes de volver a cometer los mismos errores que Rus, acometiendo inversiones multimillonarias en la construcción de parkings de escasa rentabilidad que encima ofrecen menos plazas de las que tenemos cerradas en aparcamientos ya existentes. Hay que ser consciente de la realidad económica del Ayuntamiento y ser responsable a la hora de hacer promesas electorales que suponen un claro riesgo de aumento de la deuda municipal, que hemos reducido en 10 millones de euros a costa de un gran esfuerzo durante cuatro años y no queremos que se vuelva a disparar”.

Concretamente, la propuesta socialista pasa por reconvertir el aparcamiento de Corts Valencianes para que parte de su superficie sea un parking público que ofrezca 198 plazas en rotación, 24 horas, 365 días al año. De esta manera, el de Corts Valencianes pasaría a engrosar el equipamiento público de aparcamientos en subsuelo, con la característica de su ubicación en una de las entradas de la ciudad.

Para ello, ya se han estudiado diversas opciones de adecuación de accesos al párquing al estilo tradicional (barreras de acceso, tarjetas, expendedores, etc), cuyo coste se sitúa en una horquilla entre los 10.000 y los 20.000 euros. Sin embargo, las preferencias de Cerdà se decantan por una gestión integral del aparcamiento en la ciudad que avance en el concepto de smart city. En el caso del parking de Corts Valencianes se trataría de convertirlo en un aparcamiento inteligente, instalando sensores en cada una de las cocheras para que los conductores puedan encontrar sitio a través de una app móvil y de lectores de matrícula para permitir el acceso de los vehículos, a cualquier hora del día o de la noche. Si la medida ofreciera resultados satisfactorios, se prevé aplicarla también en el aparcamiento de Beata Inés, donde el ayuntamiento tiene alrededor de 50 plazas desocupadas.

La introducción de las TIC es una solución que distintos propietarios de garajes ya han puesto en marcha, que simplifica la gestión de los aparcamientos y facilita el acceso al usuario, como la gestión de plazas de aparcamiento a través de aplicaciones móviles que permiten reservar plaza antes de entrar en el parking para asegurarse un sitio o innovaciones que reducen los costes de personal y gestión como el telecontrol de aparcamientos desde centros de atención al cliente.

La modalidad de parquing inteligente que propone Roger Cerdà para Corts Valencianes, a juicio del alcalde, es la más viable y ofrece ventajas como la facilidad para que los usuarios encuentren el espacio disponible de antemano, ahorrando tiempo y evitando situaciones de estrés en la conducción por la ciudad. Otro de los puntos fuertes de esta opción señalados por Cerdà es que el estacionamiento se iría ocupando de manera eficiente y el espacio puede ser utilizado adecuadamente por comercios y servicios públicos. El alcalde también apunta a la facilidad del pago a través del teléfono móvil como un tanto a favor del smart parking, ya que aumenta la comodidad de la experiencia de uso y evita los inconvenientes de la necesidad de disponer de dinero en efectivo.

Eso sí: para que esta opción llegue a buen término, es necesario un requisito previo. El párquing de Corts Valencianes cuenta con más de 50 plazas que ya son propiedad de particulares y con una comunidad de propietarios constituida, de la que también forma parte el propio Ayuntamiento. Por tanto, la intervención que propone Cerdà debería de ser aprobada previamente por mayoría en una junta de propietarios. Las mayorías en junta de propietarios tienen una doble vertiente: la de coeficiente de participación en la propiedad y la de votos particulares de los propietarios, aunque la primera no supondría mayor obstáculo para el ayuntamiento, ya que es el propietario que más plazas tiene en el párquing. Habida cuenta de las molestias que podría generar a los propietarios particulares la apertura de una zona pública en el aparcamiento, Cerdà valora negociar compensaciones como, por ejemplo, la asunción de los gastos de mantenimiento de la comunidad por parte del Ayuntamiento.

La gestión de la zona pública del párquing de Corts Valencianes se sacaría a licitación con un concurso público para la concesión de la explotación del servicio a una empresa. En dicha licitación se concretaría el régimen de explotación, el personal y servicios requeridos, el precio del aparcamiento y el tipo y cuantía de las intervenciones de adecuación necesarias.

No hay comentarios

Dejar respuesta

6 + ocho =