14 desocupats de Xàtiva aprenen l’ofici de pintor, gràcies al programa T’acompanye

Les pràctiques del curs s’aprofitaran per a reparar la façana del Centre Social de Jubilats

14 persones desocupades de Xàtiva participen en la tercera edició del taller “Pintura i revestiments de façanes”, que es va iniciar el passat 14 de novembre. Es tracta d’una altra de les activitats incloses al programa T’acompanye, de l’Ajuntament de Xàtiva, per a la millora de l’ocupabilitat de persones en situació o risc d’exclusió social.

Els participants rebran 100 hores de formació al llarg de 25 dies de duració del taller. Aquesta formació teòric-pràctica s’impartix de dilluns a divendres en horari de 9 a 13h, fins al pròxim 19 de desembre. El programa T’acompanye és una actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

L’objectiu del taller és introduir a l’alumne en l’ofici de pintor. El taller es dividix en 3 fases: formació bàsica, formació especifica i pràctiques a diversos edificis municipals de Xàtiva. Actualment les persones que assisteixen al taller estan reparant i pintant els desperfectes de la façana del Centres Social de Jubilats.

El taller compta amb uns objectius específics, com ara conèixer els materials, eines i mitjans auxiliars empleats pel pintor; els tipus i característiques dels vernissos i la seua aplicació, així com, els tipus i característiques de laques, esmalts i pintures a l’oli. També es busca que els alumnes aprenguen a planificar i organitzar el treball, preparar els suports per mitjà de la utilització de tractaments especials i emprimacions, així com aplicar tant les pintures al tremp com les plàstiques.

Curs de prevenció de riscos laborals en la construcció

D’altra banda, 15 persones desocupades més, participants del programa, acaben de finalitzar un curs de prevenció de riscos laborals en la construcció. El curs, de 20 hores de duració, es va impartir en les dependències del sindicat CCOO. La formació en matèria de prevenció de riscos laborals és d’obligada i general observança per a totes les empreses i treballadors que realitzen activitats pròpies del sector de la construcció. Aquesta formació acredita per a estar capacitat i garantir la prevenció i seguretat en el treball. D’altra banda, contribuïx a la millora de la qualificació laboral, validant els controls de prevenció i acreditant per a treballar en totes les activitats del sector construcció. Les 15 persones inscrites han obtés un certificat d’aquesta formació específica.


En Castellà:

14 personas desempleadas de Xàtiva aprenden el oficio de pintor gracias al programa T’acompanye

Las prácticas del curso se aprovecharán para reparar la fachada del Centro Social de Jubilados

14 personas desempleadas de Xàtiva participan en la tercera edición del taller «Pintura y revestimientos de fachadas», que se inició el pasado 14 de noviembre. Se trata de otra de las actividades incluidas en el programa T’acompanye, del Ayuntamiento de Xàtiva, para la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Los participantes recibirán 100 horas de formación a lo largo de 25 días de duración del taller. Esta formación teórico-práctica se imparte de lunes a viernes en horario de 9 a 13h, hasta el próximo 19 de diciembre. El programa T’acompanye es una actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

El objetivo del taller es introducir al alumno en el oficio de pintor. El taller se divide en 3 fases: formación básica, formación específica y prácticas en diversos edificios municipales de Xàtiva. Actualmente las personas que asisten al taller están reparando y pintando los desperfectos de la fachada del Centro Social de Jubilados.

El taller cuenta con unos objetivos específicos, tales como conocer los materiales, herramientas y medios auxiliares empleados por el pintor; los tipos y características de los barnices y su aplicación, así como, los tipos y características de lacas, esmaltes, y pinturas al óleo. También se busca que los alumnos aprendan a planificar y organizar el trabajo, preparar los soportes mediante la utilización de tratamientos especiales y imprimaciones, así como aplicar tanto las pinturas al temple como las plásticas.

Curso de prevención de riesgos laborales en la construcción
Por otra parte, 15 personas desempleadas más, participantes del programa, acaban de finalizar un curso de prevención de riesgos laborales en la construcción. El curso, de 20 horas de duración, se impartió en las dependencias del sindicato CCOO. La formación en materia de prevención de riesgos laborales es de obligada y general observancia para todos las empresas y trabajadores que realizan actividades propias del sector de la construcción. La formación acredita para estar capacitado y garantizar la prevención y seguridad en el trabajo. Por otra parte, contribuye a la mejora de la cualificación laboral, validando los controles de prevención y acreditando para trabajar en todas las actividades del sector construcción. Las 15 personas inscritas han obtenido un certificado de esta formación específica.

No hay comentarios

Dejar respuesta