Es presenta a Xàtiva el Pla Anual de treball de la UPCCA en l’àmbit educatiu

Les activitats programades es centraran en campanyes per als dies commemoratius i en xerrades i programes en l’àmbit educatiu

Aquesta vesprada ha tingut lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Xàtiva la presentació del Pla Anual de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), en una roda de premsa en la que han participat la regidora de Joventut i Educació Lena Baraza, el regidor de Sanitat José Vicente Benavent i el tècnic Andreu Sanchis.

La UPCCA és un recurs municipal depenent de la Regidoria de Sanitat i Polítiques saludables, l’objectiu del qual és promoure, coordinar i dirigir totes les accions i iniciatives dutes a terme a Xàtiva i destinades a la reducció de l’ús i l’abús de drogues i altres conductes addictives, i per tant, els problemes associats a aquestes, així com promoure hàbits de vida saludables i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de substàncies.

La regidora d’Educació i Joventut Lena Baraza ha destacat que «pràcticament la totalitat de les activitats que es desenvolupen per part de la UPCCA estan destinades a joves i a la comunitat educativa, pel que hem unit esforços per a millorar l’atenció». Baraza també ha explicat que aquesta formació està vinculada al Pla Municipal de Prevenció de Drogodependència de Xàtiva 2017-2020, amb els objectius de previndre i reduir el consum de drogues. «Hui en dia existeixen noves addiccions a banda de les habituals, com l’addicció a les noves tecnologies, pel que els centres educatius ens demanden el tractament per poder donar-li resposta».

treball-conductas-adictivasEl psicòleg Andreu Sanchis, tècnic de la UPCCA, ha informat per la seua part de les activitats que hi ha programades per a aquest any 2020. D’una banda hi haurà activitats programades al voltant de dies commemoratius, com ara el Dia mundial sense tabac (31 de maig), el Dia internacional de la lluita contra la droga (26 de juny), el Dia mundial sense alcohol (15 de novembre) i el dia mundial en la lluita contra la SIDA (1 de desembre). A més a més, també es realitzaran campanyes de sensibilització en dates especials com ara les falles, i campanyes de reducció de riscs associats al consum de drogues.

Pel que fa a l’apartat educatiu, també es realitzaran xerrades monogràfiques i de prevenció d’addicions en Primària, i xerrades sobre cànnabis i Salut Mental. A més a més també hi ha previstos alguns programes escolars com ara el «Passa la vida», enfocat a joves amb un perfil establert als que se’ls fomenta la reducció; el programa «Prevtec 3.1» que fa referència a activitats al voltant de les noves tecnologies; el programa «Cineclub i Salut en curs», on són els professors els encarregats de convertir-se en agents preventius educant en valors; el programa «Tot sobre l’alcohol» o el programa «De què van els joves? De què van les drogues?».

concejal-sanidadA més a més hi ha altres apartats com ara el familiar, en el que es dona orientació i assessorament a les famílies, i també una intervenció individual amb els joves i una formació i reciclatge continu per part dels tècnics encarregats de l’àrea.

El regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, per la seua part, ha volgut incidir en que «el que hi ha que evitar és caure en aquestes addiccions. No és el mateix abusar de qualsevol producte que caure en una addicció, de la qual ja és més complicat eixir». Benavent ha afegit que «els agent socials són molt importants a l’hora de prevenir, amb especial importància a nivell familiar».


En Castellà:

Se presenta en Xàtiva el Plan Anual de trabajo de la UPCCA en el ámbito educativo

Las actividades programadas se centrarán en campañas para los días conmemorativos y en charlas y programas en el ámbito educativo

Esta tarde ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Xàtiva la presentación del Plan Anual de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), en una rueda de prensa en la que han participado la concejala de Juventud y Educación Lena Baraza, el concejal de Sanidad José Vicente Benavent y el técnico Andreu Sanchis.

La UPCCA es un recurso municipal dependiente de la Concejalía de Sanidad y Políticas saludables, el objetivo del cual es promover, coordinar y dirigir todas las acciones e iniciativas llevadas a cabo en Xàtiva y destinadas a la reducción del uso y el abuso de drogas y otras conductas adictivas, y por tanto, los problemas asociados a estas, así como promover hábitos de vida saludables y una cultura de salud que incluya el rechazo del consumo de sustancias.


La concejala de Educación y Juventud Lena Baraza ha destacado que «prácticamente la totalidad de las actividades que se desarrollan por parte de la UPCCA están destinadas a jóvenes y a la comunidad educativa, por lo que hemos unido esfuerzos para mejorar la atención». Baraza también ha explicado que esta formación está vinculada al Plan Municipal de Prevención de Drogodependencia de Xàtiva 2017-2020, con los objetivos de prevenir y reducir el consumo de drogas. «Hoy en día existen nuevas adicciones además de las habituales, como la adicción a las nuevas tecnologías, por lo que los centros educativos nos demandan el tratamiento para poder darle respuesta».


El psicólogo Andreu Sanchis, técnico de la UPCCA, ha informado por su parte de las actividades que hay programadas para este año 2020. Por un lado habrá actividades programadas alrededor de días conmemorativos, como por ejemplo el Día mundial sin tabaco (31 de mayo), el Día internacional de la lucha contra la droga (26 de junio), el Día mundial sin alcohol (15 de noviembre) y el día mundial en la lucha contra el SIDA (1 de diciembre). Además, también se realizarán campañas de sensibilización en fechas especiales como por ejemplo las fallas, y campañas de reducción de riesgos asociados al consumo de drogas.


En cuanto al apartado educativo, también se realizarán charlas monográficas y de prevención de adiciones en Primaria, y charlas sobre cannabis y Salud Mental. Además también hay previstos algunos programas escolares como por ejemplo el «Pasa la vida», enfocado a jóvenes con un perfil establecido a los que se les fomenta la reducción; el programa «Prevtec 3.1» que hace referencia a actividades alrededor de las nuevas tecnologías; el programa «Cineclub y Salud en curso», donde son los profesores los encargados de convertirse en agentes preventivos educando en valores; el programa «Todo sobre el alcohol» o el programa «De qué van los jóvenes? De qué van las drogas?».
Además hay otros apartados como por ejemplo el familiar, en el que se da orientación y asesoramiento a las familias, y también una intervención individual con los jóvenes y una formación y reciclaje continuo por parte de los técnicos encargados del área.


El concejal de Sanidad, José Vicente Benavent, por su parte, ha querido incidir en que «lo que hay que evitar es caer en estas adicciones. No es lo mismo abusar de cualquier producto que caer en una adicción, de la cual ya es más complicado salir». Benavent ha añadido que «los agente sociales son muy importantes a la hora de prevenir, con especial importancia a nivel familiar».

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciocho − nueve =