Roger Cerdà anuncia la remodelació integral del consultori de l’antic hospital

Roger Cerdà ha anunciat aquest matí la remodelació integral del consultori de Salut de l’antic hospital per tal de fer-lo accessible i d’adequar-lo a les necessitats del servei, en una zona de la ciutat on hi viu molta gent major i amb problemes de mobilitat. L’actuació, que ja compta amb un projecte redactat, s’inclou entre les mesures en infraestructures i polítiques socials que aporta el programa electoral del PSPV-PSOE de Xàtiva. La reforma integral d’aquest consultori de Salut tindrà un cost previst de 307.000 euros. Aquesta actuació ve a millorar les infraestructures sanitàries de la ciutat, completant el mapa sanitari amb la ja anunciada construcció d’un nou centre de salut a la zona est de Xàtiva i l’ampliació de l’aparcament de l’hospital Lluís Alcanyís. Així mateix, es milloraran els serveis públics al centre històric, millorant la funcionalitat d’un dels principals elements del patrimoni històric artístic de la ciutat.

roger-hospital.1.diaridigital.esEl nou consultori s’instal·larà en l’ala nord de l’edifici de l’hospital reial i comptarà amb quatre consultes, 2 de medicina i 2 d’infermeria, amb capacitat suficient per a albergar una taula d’atenció personal, llitera exploratòria i lavabo. Ocuparà l’actual zona de magatzem, amb una superfície d’uns 160 metres quadrats. Però el seu principal avantatge és que totes les consultes estaran situades en la planta baixa, permetent l’accés a peu pla i eliminant escales i altres barreres arquitectòniques que dificulten l’accés a l’actual consultori. El termini previst d’execució de les obres és d’uns cinc mesos.

roger-hospital.2.diaridigital.esL’actuació s’aprofitarà per restaurar elements patrimonials de l’edifici de l’hospital, un dels principals monuments de la ciutat. Per exemple, s’actuarà en la neteja de l’enteixinat de fusta de la sala, que es troba en bon estat, reposant-se alguns elements llenyosos. També es fa imprescindible desmuntar el sòcol de ceràmica del segle XVIII present en la primera planta per a actuar en els forjats, sòcol que serà restaurat i recol·locat en la seua posició original. Es mantindrà part del paviment hidràulic existent i es reposarà el restant amb rajoles hidràuliques de color roig, d’acord amb el paviment de la resta de l’edifici. També es recuperaran els ferratges i les contrafinestres de la fusteria exterior. Les obres de remodelació del consultori de la Seu s’aprofitaran per instal·lar-hi un ascensor.

roger-hospital.4.diaridigital.esCerdà també ha fet al·lusió al nou centre de salut Xàtiva II – Cases Barates, nova infraestructura sanitària que atendrà a una població de 11.000 persones. Cerdà ha dit que d’aquest nou centre de salut se’n beneficiaran els veïns de barris com ara les Cases Barates, Bixquert, Sant Pere, Selgas o el Barri del Carme, que evitaran el desplaçament fins l’altra punta de la ciutat, podent acudir amb facilitat a un centre més proper i accessible. El centre de salut Xàtiva II–Cases Barates disposarà de 8 consultes mèdiques, 8 consultes d’infermeria, àrea de fisioteràpia, urgències i altres serveis auxiliars.

Així mateix, l’alcalde ha recordat la compra d’una parcel·la de 4.551 metres quadrats per a l’ampliació de l’aparcament de l’hospital Lluís Alcanyís. La parcel·la llinda amb la part posterior del centre hospitalari i amb un dels aparcaments actualment existents. L’adquisició d’aquestos terrenys permetrà descongestionar l’estacionament i obrir un nou accés a la zona d’aparcament de la part de darrere de l’hospital. Amb aquest nou accés, es podrà arribar a aquell segon pàrquing sense necessitat de travessar la zona d’urgències.

El solar junt al Teresa Coloma és l’única opció viable
L’alcalde ha volgut deixar clar que «si volem tindre un centre de salut que no li coste diners a l’Ajuntament, que estiga fet en els propers quatre anys i en un temps raonable, l’única alternativa viable és la que hem proposat, que, a més a més, compta amb els informes favorables de la Conselleria de Sanitat i dels propis tècnics de l’Ajuntament». Cerdà ha eixit així al pas d’algunes crítiques a aquest projecte, emeses per formacions polítiques en temps electoral.

L’alcalde, que ha manifestat haver escoltat altres propostes, ha dit que «és important aclarir que hi han altres solars a prop d’allà, però quan un fa una proposta ha d’informar-se abans de llançar-la. Perquè hi han algunes propostes que volen construir el centre de salut sobre un solar qualificat com a zona verda i això està prohibit per la llei. Per a fer el centre de salut cal sol dotacional i els únics solars que té l’Ajuntament en aquella zona són el del costat del Teresa Coloma i un altre junt al CRIS i el CEEM, on està projectat un aparcament i que es gasta en Fira». L’alcalde també ha qüestionat altres propostes alternatives que s’han conegut aquestes setmanes: «alguna altra proposta que he escoltat contempla fer el nou centre de salut en un solar que és propietat privada i qualificat com a sòl edificable, amb la qual cosa caldria expropiar-lo o comprar, una opció que és molt més costosa i alentiria massa el disposar d’un servei bàsic i absolutament necessari per a la població».

Pel que fa a les preocupacions manifestades per l’entorn del centre educatiu, Cerdà ha explicat que «ja ens hem reunit amb la comunitat educativa i els hem explicat que els metres que ocupe el nou centre de salut es compensaran amb una reparcel·lació que agarre part de la zona de passeig que hi ha al costat del col·legi i que pertany a la parcel·la dotacional, encara que ara forme part del carrer».


En Castellà:

Roger Cerdà anuncia la remodelación integral del consultorio del antiguo hospital

Roger Cerdà ha anunciado esta mañana la remodelación integral del consultorio de Salud del antiguo hospital para hacerlo accesible y adecuarlo a las necesidades del servicio, en una zona de la ciudad donde vive mucha gente mayor y con problemas de movilidad. La actuación, que ya cuenta con un proyecto redactado, se incluye entre las medidas en infraestructuras y políticas sociales que aporta el programa electoral del PSPV-PSOE de Xàtiva. La reforma integral de este consultorio de Salud tendrá un coste previsto de 307.000 euros. Esta actuación viene a mejorar las infraestructuras sanitarias de la ciudad, completando el mapa sanitario con la ya anunciada construcción de un nuevo centro de salud en la zona este de Xàtiva y la ampliación del aparcamiento del hospital Lluís Alcanyís. Asimismo, se mejorarán los servicios públicos en el centro histórico, mejorando la funcionalidad de uno de los principales elementos del patrimonio histórico artístico de la ciudad.

El nuevo consultorio se instalará en el ala norte del edificio del hospital real y contará con cuatro consultas, 2 de medicina y 2 de enfermería, con capacidad suficiente para albergar una mesa de atención personal, camilla exploratoria y aseo. Ocupará la actual zona de almacén, con una superficie de unos 160 metros cuadrados. Pero su principal ventaja es que todas las consultas estarán situadas en la planta baja, permitiendo el acceso a pie plano y eliminando escaleras y otras barreras arquitectónicas que dificultan el acceso al actual consultorio. El plazo previsto de ejecución de las obras es de unos cinco meses.

La actuación se aprovechará para restaurar elementos patrimoniales del edificio del hospital, uno de los principales monumentos de la ciudad. Por ejemplo, se actuará en la limpieza del artesonado de madera de la sala, que se encuentra en buen estado, reponiéndose algunos elementos leñosos. También se hace imprescindible desmontar el zócalo de cerámica del siglo XVIII presente en la primera planta para actuar en los forjados, zócalo que será restaurado y recolocado en su posición original. Se mantendrá parte del pavimento hidráulico existente y se repondrá el restante con baldosas hidráulicas de color rojo, de acuerdo con el pavimento del resto del edificio. También se recuperarán los herrajes y las contraventanas de la carpintería exterior. Las obras de remodelación del consultorio de la Seu se aprovecharán para instalar un ascensor.

Cerdà también ha hecho alusión al nuevo centro de salud Xàtiva II – Cases Barates, nueva infraestructura sanitaria que atenderá a una población de 11.000 personas. Cerdà ha dicho que de este nuevo centro de salud se beneficiarán los vecinos de barrios como las Cases Barates, Bixquert, Sant Pere, Selgas o el Barrio del Carmen, que evitarán el desplazamiento hasta la otra punta de la ciudad, pudiendo acudir con facilidad a un centro más cercano y accesible. El centro de salud Xàtiva II – Cases Barates dispondrá de 8 consultas médicas, 8 consultas de enfermería, área de fisioterapia, urgencias y otros servicios auxiliares.

Asimismo, el alcalde ha recordado la compra de una parcela de 4.551 metros cuadrados para la ampliación del aparcamiento del hospital Lluís Alcanyís. La parcela linda con la parte posterior del centro hospitalario y con uno de los aparcamientos actualmente existentes. La adquisición de estos terrenos permitirá descongestionar el estacionamiento y abrir un nuevo acceso a la zona de aparcamiento de la parte de atrás del hospital. Con este nuevo acceso, se podrá llegar a ese segundo párking sin necesidad de atravesar la zona de urgencias.

El solar junto al Teresa Coloma es la única opción viable

El alcalde ha querido dejar claro que «si queremos tener un centro de salud que no le cueste dinero al Ayuntamiento, que esté hecho en los próximos cuatro años y en un tiempo razonable, la única alternativa viable es la que hemos propuesto, que, además, cuenta con los informes favorables de la Conselleria de Sanidad y de los propios técnicos del Ayuntamiento». Cerdà ha salido así al paso de algunas críticas a este proyecto, emitidas por formaciones políticas en tiempo electoral.

El alcalde, que ha manifestado haber escuchado otras propuestas, dijo que «es importante aclarar que hay otros solares cerca de allí, pero cuando uno hace una propuesta debe informarse antes de lanzarla. Porque hay algunas propuestas que quieren construir el centro de salud sobre un solar calificado como zona verde y esto está prohibido por la ley. Para hacer el centro de salud es necesario suelo dotacional y los únicos solares que tiene el Ayuntamiento en esa zona son el de al lado del Teresa Coloma y otro junto al CRIS y el CEEM, donde está proyectado un aparcamiento y que se gasta en Feria». El alcalde también ha cuestionado otras propuestas alternativas que se han conocido estas semanas: «alguna otra propuesta que he escuchado contempla hacer el nuevo centro de salud en un solar que es propiedad privada y calificado como suelo edificable, con lo que habría expropiarlo o comprar, una opción que es mucho más costosa y ralentizaría demasiado el disponer de un servicio básico y absolutamente necesario para la población «.

En cuanto a las preocupaciones manifestadas por el entorno del centro educativo, Cerdà explicó que «ya nos hemos reunido con la comunidad educativa y les hemos explicado que los metros que ocupe el nuevo centro de salud se compensarán con una reparcelación que tome parte de la zona de paseo que hay junto al colegio y que pertenece a la parcela dotacional, aunque ahora forme parte de la calle «.

No hay comentarios

Dejar respuesta

catorce + dos =